Polski English

Cykliczne porady dla Wynajmujących

Co mówi ustawa o kaucji:

Art. 6

1. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

2. Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:


1) dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego,

2) jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji.

  1. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

    4. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - tekst ujednolicony.

USTAWA

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,

mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego

- tekst ujednolicony 

(Dz.U. nr 31 z dnia 21.02.2005 r., poz. 266 z pózn. zm.)

- stan prawny na dzień 24.11.2011 r.

Akty zmieniające:

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2005 r. sygn. akt K 4/05 [Dz.U. nr 69 z dnia 26.04.2005 r., poz. 626]

2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2006 r. sygn. akt K 33/05 [Dz.U. nr 86 z dnia 23.05.2006 r. poz., 602]

3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2006 r. sygn. akt P 14/16 [Dz.U. nr 167 z dnia 19.09.2006 r., poz. 1193]

4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz.U. nr 249 z dnia 29.12.2006 r., poz. 1833]

5. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2007 r. sygn. akt P 30/06 [Dz.U. nr 128 z dnia 9.07.2007 r., poz. 902]

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Dz.U. nr 173 z dnia 24.08.2007 r., poz. 1218]

7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Dz.U. nr 3 z dnia 13.01.2010 r., poz. 13]

8. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego [Dz.U. nr 224 z dnia 19.10.2011 r., poz. 1342]

link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych ---- ISAP.sejm.gov.pl

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710733


 

Jak wynająć lokal

Kolejne cykliczne porady Biura Nieruchomości EURO-dom.CO.

Podstawowym aktem prawnym jaki powinien znać zarówno najemca jak i właściciel lokalu jest ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Bez gruntownej znajomości jej postanowień nie warto nawet próbować wynajmować lokalu. Wynajmowanie lokali mieszkalnych nie jest bowiem prostą sprawą i wymaga włożenia sporego wysiłku w zdobycie niezbędnej wiedzy.

Klienci EURO-dom.CO otrzymują skonstruowana na podstawie doświadczeń umowę wynajmu, która zawiera między innymi poniższe porady.

Obowiązki wynajmującego i najemcy

W okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. W umowie najmu lokalu strony mogą ustalić wzajemne obowiązki, co do utrzymania lokalu. Jeżeli tego nie zrobią przewiduje się ustawowy sposób podziału obowiązków określony w ustawie (art. 6a-6e ustawy o ochronie praw lokatorów). Ponadto w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora; z czynności tych sporządza się protokół. Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien także udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania : okresowego, a w uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania oraz zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora. Jeżeli rodzaj naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.


 

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego